معرفي اداره حمايت و پشتيباني

شناسه نوشته : 26148

1397/02/20

تعداد بازدید : 1400

اداره حمايت و پشتيباني، ذيل اداره كل امور نخبگان و استعدادهاي برتر، باهدف سرمایه‌گذاری ویژه برای طلاب استعداد برتر، مجموعه‌ای از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مادی و معنوی را ساماندهي مي‌كند كه از دو طریق پیگیری می‌شود.

  1. درون سازمانی
  2. برون سازمانی