بازدید رئیس مرکز امور نخبگان و استعدادهای برترحوزه علمیه های علمیه از مصاحبه های علمی خواهران

تعداد بازدید : 52

دریافت فایل

سایت های مرتبط

معاونت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

آلبوم تصاویر

چهارمین نشست مدیران استانی حوزه های علمیه خواهران-مشهد
کارگروه تخصصی شناسایی استعدادهای برتر و ممتازین عرصه آموزش
بازدید معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران از واحد مصاحبه های علمی
نشست اداره کل امور نخبگان با دکتر ابو راس
بازدید رئیس مرکز امور نخبگان و استعدادهای برترحوزه علمیه های علمیه از مصاحبه های علمی خواهران