اداره كل امور نخبگان و استعدادهاي برتر

مصاحبه های علمی (۱۷)
بازدید ریاست محترم مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران از واحد مصاحبه های علمی (۱۰)
چهارمین نشست مدیران استانی حوزه های علمیه خواهران-مشهد (۷)
کارگروه تخصصی شناسایی استعدادهای برتر و ممتازین عرصه آموزش (۶)
بازدید معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران از واحد مصاحبه های علمی (۴)
بازدید رئیس مرکز امور نخبگان و استعدادهای برترحوزه علمیه های علمیه از مصاحبه های علمی خواهران (۶)
نشست اداره کل امور نخبگان با دکتر ابو راس (۷)